English - LSB 3 Year Series - A

Christmas Eve - 24th December 2016
          Luke 2:9-11

Christmas Day - 25th December 2016
          John 1:1-18


• Christmas Eve - 24th December 2016
          -  audio only
          Isaiah 9:2

• Christmas Day - 25th December 2016
          -  audio only
          Luke 2:14
English

Christmas Eve - 24th December 2016
          John 3:16-17

Christmas Day - 25th December 2016
          Micah 5:2-5a
Deutsch

Weihnachtstag - 25. December 2016
          Micha 5,1-4a
past sermons -- Latest Sermons
Afrikaans

Ou Kersaand - 24. Desember 2016
          Johannes 3:16-24,36