Koperblaasfees te Lüneburg 2019

Koperblaasfees

Wanneer ‘n mens ‘n reis na die afgeleë Lüneburg beplan, word ‘n mens altyd herinner aan die “verskriklike grondpaaie.” Vrae word gevra: watter is die beste roete? Is die pad hier of daar reeds herstel? Wat is die beste opsie in die geval van motorprobleme?

Selfs ondanks sulke bekommernisse, het baie sinodale lede en gaste Sondag, die 16de Junie, die pad Lüneburg toe aangedurf vir die jaarlikse Koperblaasfees. Tot groot verligting van die nie-plaaslikes was die paaie vooraf goed reggemaak deur die boere uit die omgewing. (Baie dankie!) Die Koperblaasfees kon begin! In ooreen-stemming met die vers vir die dag uit Jesaja 6:3b, was “die hele aarde vol van Sy magtige teenwoordigheid.”

“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van Sy magtige teenwoordigheid!” (Jesaja 6:3b)

 Die “Heilig, heilig, heilig” as Sanctus uit die Duitse Mis No. 5 het die begin van die erediens aangedui en die dag van die Heilige Drie-enigheid ingelei. Deurgaans, in die gesange, in die ingangspsalm en in die koperblaasmusiek, word die Drie-enige God geprys en geloof: God die Vader as Skepper van die wêreld, God die Seun as Verlosser van die sondaars en God die Heilige Gees as Wegwyser na die hemel.

Die plaaslike pastor, Klaus-Eckart Damaske, het oor enkele verse uit Numeri 6:22-27, die sogenaamde priesterlike seën, gepreek:

Die Here het vir Moses gesê: Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën: Die Here seën en behoed u! Die Here laat sy aangesig oor u skyn en wees u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle seën.

 Hierdie seën, wat Sondae deur die pastor oor ons uitgespreek word, gee lewenskrag. As hy sy hande ophef, word die seën op ons neergelê soos ‘n kombers. Daarby word die teken van die kruis as ‘n kenmerk van die Christendom gevoeg. Die God van Lewe gee ons Sy seën! God die Vader is die bron van die lewenskrag wat ter wille van Jesus Christus deur Sy kruisdood en opstanding aan ons meegedeel word deur die werking van die Heilige Gees.

Die uitwerking van die seën kan in die Christelike kerk waargeneem word. Die medemense is vir ons gegee om ons te seën, en die gawes en talente van elke individu dra tot die opbou van die gemeenskap by. Mense soos ek en jy wat deur God geseën word, kan ander seën – ‘n rimpeleffek wat oor die hele wêreld versprei.

Na afloop van die erediens het die koperblasers die indrukwekkende Heilig van Mendelssohn gespeel. Dit is gevolg deur drie afsnitte, wat elk oor die drie persone van die Drie-enige God gehandel het: God die Vader – die Skepper, God die Seun – ons Verlosser, en die Heilige Gees – ons Heiligmaker. Verskeie musiekstukke is gepas vir elke tema gespeel en gelei deur die dirigente Heinz Niebuhr en Roland Meyer. Ons bedank hulle vir hulle bekwame insette!

In die afsluitingstoespraak het die voormalige plaaslike pastor, Dieter Schnackenberg, gepraat. Die gemeente Lüneburg vier vanjaar sy 150ste bestaansjaar en aangesien die stigting van hierdie gemeenskap ‘n sentrale rol in die verdere geskiedenis van die FELSISA gespeel het, was dit ‘n insiggewende toespraak. Baie ander gemeentes het uit hierdie gemeente voortgespruit en het dus die woord van God die wêreld in gedra. Die Lüneburgers straal nogsteeds ‘n tasbare liefde uit en op hierdie dag word hul onbaatsugtige toewyding in alle aspekte waargeneem. Baie dankie vir die uitstekende gasvryheid!

Na ‘n heerlike middagete is almal terug na hul verskillende tuistes. Die grondpaaie het meer soos ‘n snelweg gelyk en die mooi liedjies het die gedagtes afgelei. Die seën wat almal op daardie dag ontvang het, kon die wêreld ingedra word en elders herverdeel word, sodat “die hele aarde … vol van Sy magtige teenwoordigheid” word.

Angelika Johannes, Panbult

Recent posts
Jeugdag 2023

Jeugdag 2023

Michelle Niebuhr, Pretoria Jeugdag – ‘n datum wat in helder kleure in die jaarkalender aangedui word; ‘n dag waar baie…

Preek vir Rogate

Preek vir Rogate

Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word…

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Die 50ste VELSISA-sangfees – ‘n terugblik

Manfred Johannes, Pretoria Vanjaar is dit die kerkkore van die VELSISA gegun om op 2 Oktober in Johannesburg bymekaar te…

Kinderkamp 2022

Kinderkamp 2022

Anja Hohls, Pretoria Na die lang verlange na ‘n kinderkamp tydens die Covid-tydperk, kon ons met groot vreugde uiteindelik weer…

Die familie en die huwelik

Die familie en die huwelik

Pastor Karl Böhmer, Kirchdorf God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het Hy hom…

CATEGORIES