VELSISA / Ouderlinge Werkswinkel / Sinodale kerkraadsvergadering 2016 in FELS-Retreat